SEMPOZYUMA BAŞVURU VE YAZIM KURALLARI

Başvuru ve Özet Yazım Kuralları:

Gönderilecek özetlerin, yapılacak çalışmanın amacını ve yöntemini içerecek biçimde Türkçe ve İngilizce en az 200 en fazla 300 kelimeden oluşması ve 14 Şubat 2020 tarihine kadar med2020.nku.edu.tr  adresine gönderilmesi gerekmektedir. Özette atıf yapılmamalıdır. En az 3 en fazla 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.

Bildiri özetlerinde başlık, yazar adları, Türkçe ve İngilizce özet metni ve anahtar kelimeler Times New Roman 11 punto, yazarlara ilişkin bilgiler Times New Roman 8 punto, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, Türkçe ve İngilizce özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır. 

Kabul edilen bildiriler ilgililere duyurulacak ve sempozyum kesin programında yer alabilmeleri için 20 Mart 2020 tarihine kadar tam metnin gönderilmesi istenecektir. Tam metni gönderilmeyen bildiriler Sempozyum Programı'na dahil edilmeyecektir.

Bildiri Tam Metin Gönderme ve Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin 20 Mart  2020  tarihine kadar yazım kurallarına uygun biçimde ekli mirayozden@nku.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metni gönderilen bildiriler Bilim ve Düzenleme Kurulu’nca özete ve bilimsel şartlara uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programı’na dâhil edilecektir.

 

 • Makaleler “Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır.
 • Makalelerin uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir.
 • Sayfa düzeni; Sol:  2,5, Sağ: 2,5, Üst: 3,5 cm ve Alt: 3 cm olmalıdır.
 • Makaleler 11 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.
 • Paragraflarda başlangıç girintisi kullanılmamalı, paragraftan önce ve sonra ise 6nk boşluk bırakılmalıdır. Paragraflar arasında ilave boş satır bırakılmamalıdır.
 • Makalede ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana başlıkların bütün harfleri büyük yazılmalı, alt başlıkların ise sadece baş harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar en çok 4 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Ana başlıklarından önce 1 satır boşluk bırakılmalı, başlık sonrasında ise boşluk bırakılmamalıdır. Alt başlıkların ise hem öncesinde hem de sonrasında herhangi bir satır boşluğu bırakılmamalıdır.
 • Makale içindeki tüm tablo, şekil ve grafikler metnin uygun yerlerinde ardışık olarak numaralandırılmış bir şekilde sayfaya ortalı olarak gösterilmelidir. Her tablo, şekil veya grafiğe bir başlık verilmelidir. Başlık; tablo, şekil veya grafiğin üstünde, sayfaya ortalı, yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde ve 10 punto olarak yer almalıdır. Tablo, şekil ve grafik içindeki metin 8-10 punto aralığında olmalıdır. Tablo, şekil veya grafikler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve yukarıda verilen sayfa yapısına (sayfa marjlarını aşmayacak şekilde) uygun olmalıdır.
 • Atıflar metin içerisinde bağlaç yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde ve 10 punto olarak ifade edilmelidir. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek;

 

. Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Turan, 1995: 68).

. İki yazarlı yayınlarda atıf: (Hayta ve Ünal, 2010: 25).

. Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf:(Turan vd., 2010: 14).

. Birden fazla kaynağa atıf: (Schumpeter, 1934: 66; Wood, 2005: 36)

. Yazar adı olmayan kaynaklar için atıf: (DPT, 2003:45).

 • Yapılacak atıf bir internet sitesinden alınmışsa ve atıfın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde atıf yapılmalıdır. İnternetten indirilen kaynak için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi kaynağın yılı olarak kullanılmalıdır. Eğer atıfın yazarı belli değilse parantez içerisinde internet sitesinin kurumu ve erişim yılı yazılmalıdır. Örnek;

. Yazar adı ve yayın yılı belli olan atıf: (Özden, 2016)

. Yazar adı ve yayın yılı belli olmayan atıf: (Rekabet Kurumu, 2008).

 

 • Bir yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, eserler yılın yanına a, b, c, şeklinde harf verilerek gösterilmelidir. Örnek;

. Eryılmaz (1998a), Eryılmaz (1998b)

 • Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklar nitelik   (tez,   kitap,   makale,   rapor vb.)   ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olarak hazırlanmalıdır.

Kitaplar

KÖYMEN, M. A. (1993).  Selçuklu Devri Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara.

TURAN, R. ve diğerleri. (1999).  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,  Okutman Yayıncılık, Ankara.

Çeviri Kitaplar

Sartori, G. (2014). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev.) KARAMUSTAFAOĞLU, T. ve TURHAN, M.,Sentez Kitabevi, İstanbul.

Editörlü Kitaplar

ERYILMAZ, B. (2007). “Parlamento-Bürokrasi İlişkilerinin Çeşitli Boyutları”, s. 246-258, (Ed.) ERYILMAZ, B. ve diğerleri, Kamu Yönetimi Yazıları: Teoride Değişim Yeniden Yapılanma, Sorunlar ve Tartışmalar, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Yazar Adı Olmayan Kitaplar

DPT (2003). İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (2003), Yayın No: DPT 2671, Ankara.

Dergiler

ÖZDEN, M. ve ERBAY, R. (2017). “Demokrasi Ekonomik Kalkınma İçin Ön Koşul mudur?”, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6(4): 347-358.

Gazeteler

GÖKÇE, D. (1997). “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.

Tezler

ATA, B. (2002). “Müzeler ve tarihî mekanlarla tarih öğretimi: Tarih öğretmenlerinin "müze eğitimine" ilişkin görüşleri”, Doktora Tezi,  Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Internet Bazlı Kaynaklar

(i)      Eğer kaynağın yazarı belirli ise süreli yayınlardakine benzer şekilde kaynakçada verilmelidir. Ancak, kaynağın yer aldığı internet adresi de tüm uzantılarıyla verilmelidir. Eğer internetten indirilen kaynaklar için tarih verilmemişse ilgili dosyaya erişim tarihi hem kaynakçada hem de metin içinde kullanılmalıdır. Örnek;

COŞKUN, N. (2019). “Keban Projesi: Ağın-Kalaycık Höyüğü Kurtarma Kazısının Yeniden Değerlendirilmesi”, http://www.ttk.gov.tr/Dergiler/Belleten/296-Belleten/2-NilgunCoskun.pdf, 11.11.2019.

(ii)    Eğer kaynak bir yazara ait değil de bir kurum veya kuruluşa ait web sayfasından alınmış ise, kaynakçada kurumun adı,  yazının başlığı  (varsa)  ve tüm uzantılarıyla internet adresi verilmelidir. Örnek;

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI (2019). “Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” https://www.ttk.gov.tr/genel/stratejik-plan-ve-raporlar/, 17.01.2020.

 • Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.